Metodologjia

KËSHILLIMI DREJT PUNËSIMIT DHE SIPËRMARRJES

Aktivitetet e projektit konsistojnë në:

Një qasje inovative e projektit është edhe ideja për të tërhequr kompanitë që të krijojnë mundësi për punësimin apo vetë-punësimin e një grupi pjesëmarrësish të cikleve të këshillimit. Nga këndvështrimi i kompanive private këto objektiva mund të arrihen nëpërmjet:

– nënkontraktimit të shërbimeve,
– krijimit të shërbimeve të reja,
– ndërtimit të bizneseve të reja brenda kompanive,
– punësimit
– këshillimit në biznes si mundësi për trajnimit e personelit.
– etj.

Për kompanitë bashkëpunimi me këtë qasje krijon një vlerë të shtuar duke bërë ndryshimin në krahasim me konkurrentët apo rrit kënaqësinë e personelti në punë apo të klientëve.

Partneri kryesor i Projektit është Shërbimi Kombëtar i Punësimit si institucioni kryesor për punësueshmërinë e të rinjve, në linjë me Strategjinë Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë 2014-2020. Në vijim, bashkëpunimi me sektorin privat dhe shoqërinë civile mbështet kuadrin e zbatimit të metodologjisë C4EE.

blankblank